Normes de presentació del treball de recerca

PARTS DEL TREBALL

1. Nom de l’autor ( alumne/a) i el del tutor o assessor del treball.

2. Títol general i títol de cada capítol.
– que resumexi el seu contingut
– que sigui breu i clar

3. Pròleg

En aquest tipus de treball normalment no es fa pròleg.  El pròleg ha d’ésser escrit per un altre persona

4. Introducció

– origen i motivació del treball (raonar respecte a l’objecte de la investigación
– límits que ens hem establert (cronològics, materials o temàtics)
– referència a les fonts d’informació utilitzades
– valorar l’estat actual de la qüestió tractada
– justificar el mètode de treball utilitzat
– fer referència a les dificultats en que ens hem trobat a l’hora de fer el treball i com les hem afrontades.
– data d’acabament del treball

5. Cos del treball

– dividit en capítols i apartats
– cada capítol numerat i amb títol

6. Conclusions

– compendi dels resultats als que s’ha arribat, positius o negatius.
– aspectes que han quedat pendents

7. Apèndix

Es poden adjuntar materials utilitzats que es consideren interessants

8. Índex

És l’esquema del treball

9. Bibliografia

Share