Criteris d’avaluació del treball de recerca

L’avaluació del treball de recerca es dividirà en tres aspectes:

1. Avaluació de l’actitud de l’alumne/a durant la realització del treball:

Aquest aspecte serà avaluat exclusivament pel tutor/a. (fins a 4 punts del total de la nota).

El tutor farà el seguiment de l’alumne/a a través de les entrevistes personals que tindran lloc al llarg de tot el procés, valorant l’portació de la feina prevista, l’interès i esforç de l’alumne/a, la seva capacitat d’organització i iniciativa i les fonts d’informació que està utilitzant.

Criteris d’avaluació:
– Esforç, responsabilitat, regularitat, capacitat d’organització i iniciativa.

El seguiment d’un treball és condició indispensable per a la seva presentació. Per tant, si un alumne/a no assisteix amb regularitat a les entrevistes amb el tutor/a, no podrà presentar el treball.

2. Avaluació del contingut conceptual i procediments emprats en el treball de recerca:

Aquest aspecte serà avaluat pel tribunal del treball de recerca que també haurà llegit el treball escrit (fins a 4 punts del total de la nota). Quan el resultat final és un dossier explicatiu d’un treball pràctic s’han de tenir en compte tots els aspectes, tant el dossier com el treball pràctic. En aquest cas proposem que la distribució de punts sigui dos per al dossier i els altres dos per l’objecte final.

Criteris d’avaluació:
– Comunicació de les idees de manera precisa i clara (presentació, maduresa i coherència en l’expressió escrita i correcció ortogràfica i sintàctica).
– Correcció en els continguts conceptuals exposats (domini del tema i coherència en el seu desenvolupament).
– Capacitat de síntesi i de sentit crític (harmonia entre la hipòtesi i els resultats i tractament del tema).
– Capacitat d’elaborar idees pròpies a partir de la informació (ús d’eines i tècniques d’investigació més apropiades, relació entre bibliografia consultada  i investigació pròpia).

La decisió es pendrà per consens o, en el seu defecte, fent la mitjana artimètica de les puntuacions proposades pels tres professors/es.

3. Avaluació de l’exposició oral del treball:

Aquest aspecte serà avaluat pels tres professor/es membres del tribunal (fins a 2 punts del total de la nota).

Criteris d’avaluació:
– Expressió oral correcta i clara (1 punt).
– Capacitat de síntesi en la presentació del tema, organització del contingut i adequació de les respostes a les preguntes formula des pels membres del tribunal (1 punt).

Share