Com es fa l’exposició oral

PREPARACIÓ

En primer lloc s’ha d’elaborar un esquema que contingui els punts bàsics de l’exposició en forma de títols. Aquest esquema ha de servir de guia en el moment de l’exposició. Cal assajar en veu alta l’exposició, memoritzar-la i comprovar que la durada s’ajusta al temps indicat. L’exposició ha de constar de tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió.

1. Introducció: motiu de l’exposició. Tema i interès del treball,  etc.
2. Desenvolupament: explicació de les diverses informacions o idees. Argumentació del que s’afirma.
3. Exemples: il·lustracions, gràfics, anècdotes, etc.
4. Conclusió: síntesi de les principals idees que es dedueixen de l’exposició. Què suggereix el tema presentat, etc.

REALITZACIÓ

S’ha de fer l’exposició oral sense llegir i amb l’ajut de l’esquema preparat anteriorment.

1. S’ha de parlar a poc a poc, amb fluïdesa i naturalitat, i amb un to de veu ben audible.
2. L’exposició ha de ser clara, interessant i sintètica.
3. En fer l’exposició, cal mostrar-se convincent.
4. Cal ajustar-se al tema tant com sigui possible sense caure en la repetició.

Share