Introducció: El treball de recerca

1. Què és el Treball de Recerca?

El Treball de Recerca és una petita investigació sobre un tema determinat que es realitza sota l’orientació d’un tutor/a. La seva extensió és entre 10 i 30 folis. És preferible que el tema estigui relacionat amb els conceptes i procediments adquirits en la modalitat de batxillerat que es cursa.
A l’Ins Fort Pius la llengua instrumental del centre és el català i, per tant, el Treball s’haurà de presentar almenys en català. Al final del Treball, l’alumne/a presenta els resultats de la seva investigació i els exposa oralment.

2. Quan es fa el Treball de Recerca?

Des del maig de 2014 fins al gener de 2015, per tal d’evitar que coincideixi amb els exàmens d’avaluació i amb les proves de Selectivitat.
El mes de maig de 2014 (1r de Batxillerat) cada alumne/a tria l’àmbit i el Treball de Recerca que vol desenvolupar, en parla amb el Departament o Seminari corresponent i se li assigna el tutor/a de recerca. És molt aconsellable endegar el Treball durant l’estiu; per tant, convé acordar amb el tutor/a de recerca, abans de vacances, un pla i uns objectius de treball.
Per fer el Treball de Recerca, els alumnes s’han d’enfrontar moltes vegades amb fonts d’informació no només bibliogràfiques. El treball de camp fora de l’institut s’haurà de fer fora d’hores de classe. Només en casos excepcionals es podrà demanar permís per a utilitzar hores lectives per fer entrevistes o visites a entitats que obrin només al matí, etc.

3. Quant compta?

La Nota del Treball de Recerca suposa un 10% de la Nota Global de Batxillerat. En cas d’haver de repetir el segon de batxillerat, si el treball s’ha aprovat, no s’haurà de tornar a fer.

4. Qui serà el tutor/a del Treball de Recerca?

Un cop inscrit/a en un determinat tema a cada alumne/a se li assignarà un professor/a tutor/a de recerca, especialista o coneixedor de la matèria triada, que serà l’encarregat d’assessorar, dirigir i orientar durant la fase d’elaboració del Treball.
El tutor/a serà preferentment un professor/a de l’area o seminari més proper a l’àmbit d’estudi triat. Tindrà assignada una hora setmanal per orientar el treball, que coincidirà amb un hora de Crèdit de Recerca de l’horari dels alumnes. En cap cas es dedicaran hores de classe de les diverses matèries a mantenir entrevistes amb el tutor/a de recerca.

5. Quan, com i qui avalua el Treball de Recerca?

Un cop exhaurit el termini de lliurament dels treballs, s’inicia el procés d’avaluació del Treball de Recerca. El Treball, l’avaluarà un tribunal format per tres professors: el propi tutor/a del Treball i dos professors/es més del mateix Departament o Seminari, llevat que no sigui possible o per les característiques del treball el tutor/a en sol·liciti un/a d’una altra àrea.
Un cop llegit el Treball per part dels membres del tribunal, es programa el dia i l’hora de l’exposició oral, que tindrà una durada màxima de 30 minuts.
L’alumne/a haurà de fer una còpia per a cada membre del tribunal.
Les notes dels treballs es faran públiques un cop s’hagin acabat totes les exposicions orals.

6. Criteris d’avaluació del Treball de Recerca.

El Treball s’avaluarà des del seu inici, és a dir, no es valorarà només el material presentat i l’exposició oral, sinó també el procés d’elaboració que el tutor/a haurà seguit i puntuarà (assistència a les sessions amb el tutor/a, presentació d’esquemes i guions, respecte dels terminis de desenvolupament fixats, etc).
En la baremació definitiva del Treball distingirem tres qualificacions: la puntuació del tutor/a, que comptarà un 40% del global de la nota, la puntuació pròpiament dita del dossier lliurat al tribunal, que comptarà un altre 40% i, finalment, la puntuació de l’exposició oral, que comptarà el 20% restant. D’acord amb aquest barem es calcularà la nota delTreball que serà un nombre enter entre l’1 i el 10.
No és imprescindible que el Treball de Recerca es materialitzi en un treball escrit. Es poden presentar els resultats utilitzant algun altre suport: maquetes, làmines, disquets, etc. Llavors la seva valoració no s’ajustarà tant als criteris que s’esmenten a continuació, sinó que quedaran a la consideració del tutor/a, que n’informarà acuradament els membres del tribunal d’avaluació. Es valorarà el bon seguiment de les normes proposades, sobretot:

6.1 Els procediments:
Presentació, estructura (introducció, desenvolupament del tema, conclusions, bibliografia i índex) i maduresa en l’expressió escrita (correcció ortogràfica i sintàctica, claredat i coherència, etc).

6.2 Els continguts:
a) aspectes conceptuals i lògics: domini del tema, coherència en el desenvolupament, harmonia entre la hipòtesi i les conclusions, tractament del tema, originalitat de la recerca, etc.
b) aspectes metodològics: ús de les eines i tècniques d’investigació més apropiades, capacitat d’inventar els procediments que puguin conduir als resultats desitjats, etc.
c) aspectes instrumentals: camins emprats per aconseguir informació, grau de dificultat de les fonts consultades, relació entre la bibliografia consultada i la investigació pròpia, etc.
d) aspectes organitzatius: planificació, distribució, aplicacions, etc.

6.3  L’exposició oral:
Claredat, concisió, amenitat, precisió, riquesa lèxica, ajustament al temps assenyalat, capacitat de respondre a les preguntes proposades pel tribunal, etc.

Share