Sortida al Centre d’Estudis del mar de Sitges

Els alumnes de Biologia i Geologia de primer d’ESO van fer una sortida al Centre d’Estudis del Matr de Sitges per treballar el dossier didàctic sobre la “Diversitat al mar”.

sitgesLes activitats proposades tracten diverses àrees, la Biologia, l’Ecologia, les Ciències experimentals i les Ciències socials. Els principals objectius que es pretenen treballar són els següents:
– Conèixer la biologia dels organismes de la fauna i la flora marines (característiques, funcions vitals, adaptacions i hàbitat).
– Identificar i classificar els organismes marins a partir de l’observació.
– Observar amb criteris científics, fenòmens naturals propis del litoral.
– Comprendre el terme zonació i distingir entre supralitoral, mediolitoral i infralitoral.
– Distingir diferents organismes que formen part del plàncton, del bentos i del nécton.
– Emprar un llenguatge científic per a comunicar-se de forma oral i escrita.
– Argumentació de la importància de mantenir la biodiversitat.
– Manipular correctament els materials, aparells i instruments de laboratori i de camp previstos per a l’activitat.
– Conèixer activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi litoral.
– Valorar la incidència de les modificacions que han sofert les comunitats d’organismes del litoral a causa de l’activitat humana.
– Estimular actituds crítiques i actives en defensa del litoral en concret i del medi ambient en general.
– Fomentar el treball en grup i el respecte entre els uns i els altres.

Aquesta sortida es va realitzar els dies 16 de novembre, 1r B i 1r C, i 18 de novembre, 1r A i 1r D.

Per veure les fotos a Picasa

Share

Tags: