Reglament del menjador

REGLAMENT DEL MENJADOR

1.- Definició

El menjador escolar és un SERVEI COMPLEMENTARI, NO OBLIGATORI que ofereix l’Institut als seu integrants. Pretén donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal, demanen la prestació en els centres docents del servei de menjador escolar en el període interlectiu del migdia.
L’objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i educatiu, és cobrir les necessitats nutritives dels joves i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en els centres educatius.

2.- Equip responsable del funcionament

El formen els/les monitors/res i el personal  del servei de menjador, el Director i el Consell Escolar del Centre.

3.- Normes del menjador

El menjador escolar, per pròpia definició, forma part de l’estructura física i educativa del centre. Així, els seus usuaris/as estan sotmesos a la normativa general provenint del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i de la resta de normativa vigent.

4.- Concreció de normes

1.    Tots els alumnes que han de participar en l’activitat del menjador estaran sota l’autoritat de l’equip responsable del menjador.
2.    Els alumnes han d’obeir les ordres d’aquest equip i respectar-lo.
3.    Els alumnes hauran de romandre en les instal·lacions del centre; no podran absentar-se sense l’autorització expressa dels pares o tutors legals que s’haurà de presentar amb antelació a l’equip d’educadors i educadores.
4.    Tot alumne comensal ha de guardar les normes higièniques adequades per accedir al menjador
5.    Abans d’entrar al menjador cal rentar-se les mans amb aigua i sabó.
6.    Cal entrar amb ordre, sense córrer ni cridar.
7.    Cal anar vestit adequadament.
8.    Estaran assentats correctament al seu lloc.
9.    Menjaran segons les normes de l’educació amb la boca tancada, sense tocar el menjar, sense sorolls de plats i coberts.
10.    La taula ha d’estar neta tot el temps sense restes de menjar.
11.    Els alumnes no s’alçaran de la taula sense permís dels equip de menjador.
12.    Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. Cas de no poder menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho.
13.    El consum de tabac en el recinte de l’Institut serà considerat una falta greu.
14.    Participaran, quan els pertoqui, en parar i desparar taula.
15.    Parlaran en veu baixa.
16.    Tindran cura de les instal·lacions esportives del pati, els materials (cordes, balons…) i el material del menjador en general.
17.    Durant tot el temps es comportaran correctament amb els companys.

5.- Drets

Tot alumne/a ,monitor/a personal de cuina,  té dret  a ser respectat en la seva integritat física, psíquica o moral i en les normes d’educació per part de la resta de participants en l’entorn del menjador escolar.
Tots tenen dret a unes instal·lacions dignes i higièniques apropiades al servei.
El menjar serà digne d’acord amb allò acordat amb la companyia d’adjudicació del servei.

6.- Infraccions i sancions

6.1.- Consideracions

L’educació i les sancions són una garantia per a la resta dels companys i companyes de compliment de les normes de convivència.

L’equip de  monitors/res del menjador posarà especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries, els comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com les actituds de mala educació en el propi acte de menjar.

Les infraccions als drets i deures dels alumnes i les sancions corresponents estan tipificades en el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i en el Reglament de Règim Interior del Centre.

Per altra banda, encara que el menjador és una part més de l’Institut, de vegades, hi ha faltes tipificades en la normativa indicada que poden ser sancionades en el dret d’assistència al menjador sense privar als alumnes del dret d’assistència a classe, la qual cosa comporta una sanció de vegades excessiva.

6.2.- Sancions

Segons la tipificació de faltes lleus, greus i molt greus del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, les sancions podran ser en correspondència a les dites faltes de disciplina.

Share

Tags: