Projecte de recerca de 4t d’ ESO

logo

I. INTRODUCCIÓ
1.    Què és el Projecte de Recerca?
El Projecte de Recerca és una petita investigació sobre un tema determinat que es realitza  sota  l’orientació  d’un tutor/a i es fa en grups de quatre o cinc alumnes. La  seva  extensió  ha de ser d’entre 10 i 15  folis. A l’Institut  Fort Pius la llengua instrumental del centre és el català i, per tant, el projecte s’haurà de presentar en català, llevat dels casos que per les pròpies característiques del projectes requereixi una altra llengua.. Al final del Treball, cada grup  presenta els resultats de la seva investigació.
En els darrers dos anys s’ha impulsat un projecte del Departament  d’Eucació que es diu SER EMPRENEDORS i que consisteix  en treballar en equip per crear una empresa i s’utilitza com a  llengua vehicular l’anglès. Aquest curs es farà durant el 1r Quadrimestre.

2.    Quan es fa  el Projecte de Recerca?
A inici de curs cada grup, es comencen a organitzar els grups per tal de fer treball cooperatiu i es concreta el calendari amb el projecte Emprenedors.

3.    Qui serà el tutor/a del Projecte de Recerca?
A cada grup de 4t d’ESO se li assigna  un professor/a com a  tutor/a de recerca, que seran els encarregats d’assessorar, dirigir i orientar durant la fase d’elaboració del Treball als grups d’alumnes del curs.
El tutor/a tindrà assignada una hora setmanal per orientar el treball, que coincidirà amb l’ hora del Projecte  de Recerca de  del grup(/classe.

4.    Quan, com i qui avalua el Treball de Recerca?
Un cop exhaurit el termini de lliurament dels treballs, s’inicia el procés d’avaluació del Projecte de Recerca. El Treball, l’avaluarà un tribunal format per tres professors, un dels quals serà necessàriament el propi tutor/a del Treball.
Un cop llegit el Projecte per part dels membres del tribunal, es programa el dia i l’hora de l’exposició oral, que tindrà una durada màxima de 15 minuts per cada grup d’alumnes.
La qualificació del Projecte de Recerca és individual i apareix a l’expedient acadèmic de l’alumne.

5.    Criteris d’avaluació del Treball de Recerca.
El Treball s’avaluarà des del seu inici, és a dir, no es valorarà només el material presentat i l’exposició oral, sinó també el procés d’elaboració que el tutor/a haurà seguit i puntuarà (assistència a les sessions amb el tutor/a, presentació d’esquemes i guions, respecte dels terminis de desenvolupament fixats, participació i treball en grup, … ).
En la baremació definitiva del Treball distingirem tres qualificacions: la puntuació del tutor/a, que comptarà un 50% del global de la nota, la puntuació pròpiament dita del dossier lliurat al tribunal, que comptarà un altre 25% i, finalment, la puntuació de l’exposició oral, que comptarà el 25% restant. D’acord amb aquest barem es calcularà la nota del Projecte que serà un nombre enter entre l’1 i el 10.

Share