Playing with Maths

EAR 2011-12 ( Departament de Matemàtiques)

Avui més que mai resulta imprescindible conèixer l’idioma anglès. Cada dia s’utilitza mès en

totes les àrees del coneixement humà. Per explicar aquesta gran importancia de l’anglès en

l’actualitat una bona justificació seria la superioritat científica que han exercit els Estats Units i

Gran Bretanya durant el segle XX amb importants descubriments i avanços tecnològics.

Actualment qualsevol investigador o profesional que vulgui estar al dia o accedir a llibres

especialitzats necessita saber anglès per estar informat dels ràpids avanços que tenen lloc en

l’àrea del coneixement. D’altra banda, pràcticament tots els centres del tipus que siguin

disposen d’ordinadors per facilitar la feina i la major part del software utilitzat està escrit en

angles.

Des del Departament de Matemàtiques hem volgut endegar aquest curs 2011-12 una

innovadora ( almenys al nostre centre) experiència educativa en col·laboració amb el

Departament de LLengues Estrangeres amb la finalitat de sol·licitar un PELE ( Pla Experimental

de LLenguesEstrangeres) pel curs 2012-13.

L’experiència en questió es duu a terme a 1r de ESO amb el títol :

Playing with Maths, and Maths Games through English

És quadrimestral a raó de dues hores setmanals I té com a objectiu familiaritzar

l’alumne amb la llèngua anglesa mitjançant vocabulari I conceptes matemàtics sempre

adequats al nivell curricular exigit I utilitzant així mateix diferents jocs basats

preferentment en les múltiples curiositats i propietats que poden presentar els nombres.

Pel desenvolupament de l’activitat fem servir l’ordinador amb una certa asiduïtat donat que

la part pràctica és fonamentalment interactiva utilitzant webs com http://1esobilingualmathspjm.wordpress.com/ i

http://www.ixl.com/

Aquest mètode es coneix com AICLE (Aprenentatge integrat de continguts I llèngües

estrangeres) I fa referència a les situacions en què les matèries o part d’elles s’estudien

mitjançant una llèngüa estrangera amb un objectiu doble, l’aprenentatge de continguts i

l’aprenentatge simultani de la propia llèngüa.

Metodologia

L’estructura de la classe queda dividida de la següent manera : ¾ de l’hora dedicada a repassar el que s’ha fet a la classe normal de Mates però utilitzant la llengua i la nomenclatura anglesa ( veure“1esobilingüalmaths.blog”) i ¼ de l’hora per fer jocs interactius en els que s’hagin de desenvolupar conceptes matemàtics o be fer servir la intuïció ( veure http://www.mathsisfun.com).

Des del Departament de Mates ens hem registrat en una web americana http://www.ixl.com/ que ens permet inscriure gratuïtament fins a 30 alumnes que poden accedir a tota una serie d’exercicis pautats des de l’ensenyament primari fins al final de l’ESO( en versió americana evidentment). Amb aquesta inscripció el profesor tutor rep una información setmanal detallada de l’activitat dels alumnes que han interactuat.

Share