PAC: Serveis. Programes d’innovació i formació permanent

PLA ANUAL DE CENTRE
IES FORT PIUS
(Codi Centre: 08040849)
CURS 2009-2010

5.- SERVEIS

  • Menjador
  • Mediació
  • Audiovisuals
  • Biblioteca
  • Orientació
  • Web
  • Intranet i Moodle
  • Formació Permanent

5.1. Menjador:

El Centre ofereix un servei de menjador tres dies a la setmana que es contracta a una empresa amb caràcter anual, un cop valorades com a mínim dues ofertes. Aquest curs l’empresa és Aramark.SA.

Aquesta mateixa empresa serveix durant l’esbarjo entrepans variats i begudes a preu econòmic. La tarifa de menjador està per sota del límit de 6,20€ que ha establert el Departament d’Ensenyament. Concretament, la tarifa per menú d’alumnes fixos és de 5,90€.

Els dies de menjador són els dilluns, dimarts i dijous no festius.

Existeix una Comissió Mixta AMPA- Claustre que supervisa la qualitat del servei i en fa un seguiment permanent. Aquesta Comisió està formada per: Noelia Riaño i Reyes Simonet, com a representants de l’AMPA i Teresa Vela i Nieves Nieto com a membres del Claustre i Junta Directiva.

Com cada curs demanarem la inspecció dels serveis municipals d’higiene i revisarem les qüestions relatives a la seguretat dels treballadors i treballadores del servei.

5.2. Mediació:

Després de dos anys de formació, l’Institut ha posat en funcionament un servei de mediació que du a terme un equip de mediació que dirigeix el Coordinador de Mediació, Sr. Alberto Montes i del qual formen part un grup d’alumnes, professors, pare i mares que han acreditat la seva competència.

El servei de mediació no substitueix el tractament disciplinari de les conductes contraries a la bona convivència. Té una funció complementària. Busca per mitjà del diàleg arribar a resoldre petits conflictes entre membres de la comunitat educativa (bàsicament alumnes) i afavorir la cultura del diàleg, el respecte, la responsabilitat i l’autocontrol.

El coordinador ha establert un programa amb la necessària temporització que inclou la formació dels futus alumnes mediadors.

Al final de cada curs es farà un balanç i avaluació de la tasca realitzada i se’n ponderarà l’eficàcia.

5.3. Audiovisuals:

L’Institut disposa d’una amplia sala d’usos múltiples amb una nova instal·lació de projectors i reproductors d’imatge i só. També disposa d’una sala permanent d’audiovisuals de la qual es vol potenciar la utilització en reunions, en el projecte de cinema del grup d’adaptació de primer cicle i en la vida acadèmica quotidiana. Tenim el projecte de dotar aquest espai d’una pissarra tàctil que l’AMPA té previst adquirir.

Està previst com a part de la commemoració del XXV aniversari de l’Institut fer un cicle de pel·lícules: una per any de la vida de l’Institut que triaran i presentaran pares, mares, professors i professores i alumnes del centre.

El consorci ha dotat el centre aquest curs d’un nou equip d’ordinadors portàtils. Les aules dels grups de batxillerat, laboratoris, aules d’informàtica, Aula de visual i plàstica i de Música estan dotades d’equips informàtics amb canons de projecció i pantalles.

Tots els departaments didàctics tenen com a mínim un equip mòbil de projecció, amb ordinador portàtil, canó i altaveus.

Aquests recursos es fan servir de manera normal amb l’activitat docent amb els alumnes i quan es necessari fer reunions informatives, sessions amb molta assistència de públic, assemblees de l’AMPA, etc.

5.4. Biblioteca:

Malgrat no disposar de l’ajut de Programa de Biblioteques escolars Punt EDU, la Biblioteca del Centre ha començat a funcionar. Els llibres estan en procés de catalogació gràcies a la feina que realitzen persones que el Departament de Justícia ens envia per tal que facin treballs per la comunitat. L’AMPA paga els serveis d’un bibliotecari que està cada tarda de 16 a 18:30.

Dues professores del centre han realitzat el curs d’innovació que ens permet utilitzar el programa Epergam 2 de connexió en xarxa. La catalogació del fons bibliogràfic estarà enllestida al final del més de gener de 2010.

Impulsem un programa d’utilització de l’espai biblioteca com a lloc d’estudi i també volem fomentar el gust per la lectura com a eix fonamental del treball de les diverses matèries.

5.5. Orientació:

Bàsicament va adreçada a l’alumnat que acaba l’ensenyament obligatori. Especialment als quihan tingut una adaptació curricular o han estat a l’aula oberta. Col·laborem amb els programes de transició al món del treball i garantim que els alumnes facin l’examen d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Els resultats són molt bons i pràcticament el 80% dels qui es presenten superen la prova.

Al batxillerat desenvolupem un programa d’assessorament en la tria dels futurs estudis o sortides professionals. L’alumnat assisteix a les Jornades de portes Obertes de les diferents universitats.

5.6. Dotació TIC

El centre disposa de prop de 130 ordinadors distribuïts en dues aules estables d’informàtica, aules de grup, laboratoris, biblioteca, departaments i seminaris, sala de professors, serveis d’administració, aula d’acollida, aula d’adaptació curricular de primer cicle i aula oberta.

El centre disposa d’una nova instal·lació de cablejat a tots els espais, a més d’una xarxa inalàmbrica (WIFI) que permet l’accés a Internet des de qualsevol espai del centre.

També disposa d’un equipament de PDAs, un per cada professor que permet més ràpid el control i gestió de l’assistència i treball dels alumnes. Amb la imminència de la posada en funcionament del sistema de comunicació de incidències via SMS amb els pares o tutors dels alumnes.

5.6. Web del Centre i de l’Ampa:

El centre disposa d’una pàgina web estàtica que fa anys que funciona i s’actualitza amb regularitat. La feina constant del servei de coordinació informàtica en garanteix la seva utilitat a més el Departaments didàctics disposen d’un bloc com a eina de contacte immediat i àgil amb els seus alumnes. Més lentament anem introduint la Intraweb, plataformes de les que el centre disposa dos, i d’una pàgina Moodle, que volem transformar en una eina didàctica. Sabem que en aquest camp queda molt per fer, però també som conscients que és una eina de futur irrenunciable. Amb l’organització d’un curset de reciclatge volem impulsar l’ús d’aquests recursos.

5.7. Formació Permanent:

A part del curs de formació de càrrecs directius en que hi participen els membres de l’equip directiu com a part del PAC09, el centre participa en un Assessorament per el Tractament de la Diversitat que imparteix la Sra. Cristina Montañés amb 16 participants.

El centre també organitza un Curs de Dinamització de les eines TIC per donar a conèixer els nous recursos informàtics, Aquest curs està reconegut pel CRP i Servei d’Innovació Educativa, i es impartit pels Srs. Luís Ugedo i Vicent Marí (22 inscrits).

Share