PAC: Pla d’acollida

PLA ANUAL DE CENTRE
IES FORT PIUS
(Codi Centre: 08040849)
CURS 2009-2010

8.- Aules i Pla d’Acollida de l’Institut Fort Pius

PLA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT

Aquest curs continuem tenint dues aules d’acollida. Hem distribuït els alumnes prenent com a criteri la seva llengua d’origen: Així hem organitzat un aula de castellanoparlants i una altra de no castellanoparlants d’origen.

Atès que hem rebut una inesperada matrícula d’alumnat d’origen xinès provinent d’un centre concertat del Barri de la Sagrada Família, el grup de no castellanoparlants està constituït per disset alumnes xinesos. Els tutors miren de fer una feina de normalització i integració difícil per en la qual confiem.

Introducció

Aquest pla d’acollida té com a finalitat esdevenir un conjunt de protocols que permeti formular rutines i automatismes en aquelles accions que han de permetre que tot l’alumnat nouvingut pugui incorporar-se, en condicions òptimes i sense problemes, a l’estructura i funcionament del centre.

Els objectius generals prioritaris d’aquest pla d’acollida són:

 • Aconseguir que l’alumnat nouvingut comprengui el funcionament del centre i s’hi adapti juntament amb els companys i el professorat.
 • Aconseguir un seguit d’estratègies que permetin assumir aquesta diversitat i el seu tractament de la forma més efectiva que ens permetin els recursos disponibles.
 • Assegurar una bona escolarització adreçada a assolir l’èxitescolar.
 • Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països.

Els objectius específics d’aquest pla d’acollida són:

 • Aconseguir el domini oral i escrit de la llengua catalana.
 • Facilitar l’accés al mateix currículum que segueix la resta de l’alumnat a través dels Plans Individualitzats (PI).
 • Assolir una progressiva autonomia personal dins de l’àmbit escolar i social.
 • Assegurar una acollida efectiva i global.

Per facilitar l’assoliment d’aquest objectius es procurarà:

 • Una diagnosi de les necessitats educatives de cada alumne/a.
 • Una atenció a les necessitats educatives personals, mitjançant els ajuts individuals o col·lectius o l’adaptació del currículum, quan calgui.

Considerem el moment de la incorporació de l’alumnat al centre objecte d’atenció prioritària d’aquestes actuacions d’acollida, ja que és quan s’han de facilitarles eines que li permetin una integració efectiva a la dinàmica del centre i al seu grup de relació. La qualitat de la informació que ha de rebre l’alumnat i la sevafamília en aquest moment és molt important per a la seva relació posterior amb el centre i el bon desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, objectiu últim del sistema educatiu.

Acollida de l’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya

Considerem nouvingut tot aquell alumnat que prové de fora del sistema educatiu català i que, per poder-s’hi integrar, necessitarà un període d’adaptació al centre, que procurarem que sigui el més breu possible, però que convé planificar. La principal línia d’actuació és la immersió lingüística i, fins que l’alumnat no adquireixi el nivell d’usuari independent, les adaptacions curriculars i d’avaluació en les diverses matèries del currículum.

En parlar d’alumnat nouvingut podem establir diferents tipologies, segons les llengües que coneix i el nivell d’escolarització previ. Caldrà que diferenciem accions adreçades a la família de l’alumnat nouvingut en cadascun dels casos, segons les possibilitats d’entendre’ns-hi o no.

Un dels aspectes a tenir especialment en compte en l’alumnat nouvingut, independentment del seu origen geogràfic o lingüístic, és l’assignació de curs i grup que farem a partir d’una entrevista i una avaluació inicial de coneixement de la seva llengua d’origen (L1) i de Matemàtiques, tot considerant els criteris següents:

 • Edat cronològica i curs corresponent.
 • Nivell de coneixements i escolarització prèvia.
 • Consideració de la durada del període d’adaptació.

Acollida de l’alumnat nouvingut i de la seva família

En el cas de les famílies que no coneguin cap de les dues llengües oficials a Catalunya i per tal d’assegurar la correcta interpretació dels missatges que volem transmetre i de la informació que volem obtenir, caldrà preveure la necessitat d’utilitzar els serveis de traducció contractats pel Departament d’Educació i, sempre que sigui possible, acompanyar la informació escrita amb suport gràfic.

Durant el període d’adaptació i d’estada a l’aula d’acollida, el tutor de l’aula d’acollida, en col·laboració amb el tutor de l’aula ordinària, s’entrevistarà amb la família per informar-los dels progressos que fa l’alumnat en el procés d’immersió lingüística, la integració al grup ordinari i al currículum del nostre sistema educatiu.

La responsabilitat de la tutoria entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària s’establirà en funció de la previsió de la durada del període d’adaptació de l’alumnat al centre. Si preveiem que l’alumne s’incorporarà definitivament a l’aula ordinària durant el curs escolar, se n’ocuparà prioritàriament el tutor de l’aula ordinària i si, en canvi, preveiem que l’estada a l’aula d’acollida s’allargarà fins al curs següent, el tutor de l’aula d’acollida.

ACCIONS PRÈVIES A LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNE/A AL CENTRE
ACCIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ
Recepció de la família que sol·licitauna matriculació.
Concertació de l’entrevista inicial amb el Coordinador LIC.
Direcció
Secretaria
En qualsevol moment del curs.
El mateix dia
Documentació per a formalitzar la matrícula (annex 01).
Entrevista inicial:
. Informació sobre el sistema educatiu de Catalunya.
. Informació general del centre.
. Avaluació inicial.
. Concertació de l’entrevista amb el tutor de l’aula d’acollida i el de l’aula ordinària.
. Comunicació a la família del curs i grup assignats, provisionalment.
. Comunicació a la família del dia d’incorporació a l’aula.
(Sol·licitud, si cal, del servei de traducció per a l’entrevista amb els tutors AA/AO.)
Coordinació LIC En el moment de la recepció de la família. El sistema educatiu de Catalunya (annex 02).
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/families_com.htm
Avaluació inicial
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm (annex 03)
En el cas de l’alumnat de parla castellana la prova de L1 l’elabora el dep. de Ll. castellana i literatura (annex 04)
Servei de traducció:
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/profe_aco.htm (annex 05)
       
Formalització de la matrícula. Secretaria Dia de l’entrevista amb els tutors. Papers que aporta la família.
Entrevista inicial amb el tutor/a de l’aula d’acollida i el tutor de l’aula ordinària:
. Informació que volem transmetre.
. Informació que volem obtenir.
Tutor/a de l’aula d’acollida o Tutor/a de l’aula ordinària El dia de la formalització de la matrícula. Guió de l’entrevista inicial amb la família (annex 06).
Pla individualitzat: context sociofamiliar. (annex 07).
Visita del centre. Tutor/a de l’aula d’acollida o Tutor/a de l’aula ordinària El dia de la formalització de la matrícula.  
       
TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ
ACCIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ
Comunicació a l’equip docent de la incorporació de l’alumne/a. Tutor/a de l’aula d’acollida o Tutor/a de l’aula ordinària Abans de la incorporació de l’alumne al centre. Full de traspàs de dades de l’entrevista inicial amb la família (annex 08).

ACOLLIDA DE L’ALUMNAT

L’alumnat nouvingut estarà assignat a un grup classe ordinari, però rebrà atenció preferent i intensiva a l’aula d’acollida per tal de facilitar-li la integració a la nostra societat i a la vida acadèmica del centre; per això cada alumne disposarà des de l’inici de l’escolarització d’un horari personal.

Distribució horària:

A l’hora de distribuir l’assistència de l’alumnat entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària prioritzarem l’horari d’acollida, però procurarem que els alumnes cursin amb el grup classe ordinari aquelles matèries considerades més socialitzadores com ara Tutoria, Ed. Física, Música i Ed.Visual i Plàstica.

Tractament de les llengües

En el cas de l’alumnat provinent de països de parla castellana iniciarem l’ensenyament de la llengua catalana a l’aula d’acollida, intensivament, fins a assolir el nivell bàsic A2 (MECR), moment en què està prevista la incorporació definitiva de l’alumne a l’aula ordinària i assistiran a classe de llengua castellana i literatura amb el grup ordinari des que arribin. Pel que fa a la llengua anglesa, els alumnes que hagin cursat aquesta matèria en els països d’origen també la cursaran amb el grup ordinari; altrament, no s’hi incorporaran fins a haver assolit el nivell bàsic (A1) de llengua catalana a l’aula d’acollida.

En el cas de l’alumnat provinent d’altres llengües, sobretot l’alumnat d’origen xinès, iniciarem l’ensenyament de la llengua catalana a l’aula d’acollida, intensivament, fins a assolir el nivell bàsic A2 (MECR), moment en què està prevista la incorporació definitiva de l’alumne a l’aula ordinària. Atesa, però, la diferència entre la llengua habitual de comunicació i el llenguatge acadèmic de l’ESO, procurarem que l’alumnat tingui assolit el nivell B1, com a mínim en les habilitats passives de comprensió oral i escrita, abans de deixar definitivament l’aula d’acollida.

Donada la similitud entre la llengua catalana i la castellana i la diferència amb les llengües d’origen, sobretot la xinesa, utilitzarem una mateixa metodologia d’ensenyament aprenentatge de llengües segones de manera que l’alumnat pugui transferir els coneixements d’una llengua a l’altra.

Pel que fa a la llengua anglesa, els alumnes que hagin cursat aquesta matèria en els països d’origen també la cursaran amb el grup ordinari; altrament, no s’hi incorporaran fins a haver assolit el nivell bàsic (A1) de llengua catalana a l’aula d’acollida.

ACCIONS INICIALS D’ACOLLIDA A L’AULA
ACCIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ
Presentació dels companys de l’aula d’acollida. Tutor/a aula d’acollida El primer dia d’escolarització.  
Presentació dels companys de l’aula ordinària. Tutor/a aula ordinària El primer dia d’escolarització.  
Iniciació del Pla individualitzat (PI) Tutor/a de l’Aula d’acollida Els primers dies d’escolarització. Pla individualitzat (annex 07)
TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ
ACCIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ
Traspàs dels resultats de l’avaluació inicial i de la iniciació del PI al tutor/a aula ordinària i al professoratde Matemàtiques i Llengües. Tutor/a aula d’acollida Els primers dies d’escolarització. Pla individualitzat: diagnosi inicial (annex 07)

SEGUIMENT DE L’ALUMNAT

La distribució dels aprenentatges entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària quedarà reflectida en el full de seguiment individual (annex 07) que elaborarà el/la tutor/a de l’aula d’acollida -mentre l’alumne hi assisteixi- i el tutor/a de l’aula ordinària fins que considerem acabat el període d’adaptació lingüística i relacional de l’alumnat. Aquest procés pot tenir una durada de fins a dos anys i, per això, les caselles del full de seguiment estan dividides en sis trimestres a comptar a partir de la data d’arribada de l’alumnat al centre. Un procés desitjable hauria d’anar incrementant les hores d’assistència a l’aula ordinària i disminuint les de permanència a l’aula d’acollida; en la incorporació a l’aula ordinària tindrem també present l’organització dels recursos de tractament de la diversitat del centre i de les necessitats educatives de cada alumne/a.

El/la tutor/a de l’aula d’acollida, en la reunió d’avaluació trimestral, proposarà, en funció dels progressos de cada alumne/a, la incorporació progressiva de l’alumnat a l’aula ordinària en d’altres matèries.

En la mesura que els alumnes es vagin incorporant a l’aula ordinària i fins que assoleixen el nivell B2 (usuari independent) de llengua catalana, s’hauran d’adaptar els materials i la manera d’avaluar-los en funció del nivell de llengua que progressivament vagin assolint. Correspon als departaments didàctics l’adaptació dels materials i l’avaluació amb l’assessorament i col·laboració del Coordinador LIC i l’assessora LIC.

Considerarem que un alumne pot deixar d’assistir a l’aula d’acollida quan hagi assolit el nivell A2 (usuari bàsic) de llengua catalana, moment en què li passarem la prova de nivell de sortida de l’aula d’acollida (annex 09); en el cas de l’alumnat provinent de llengües altres que la castellana procurarem que tinguin assolides les habilitats passives del nivell B1 (vegeu “Tractament de les llengües”).Donarem per acabat el període d’adaptació lingüística quan l’alumnat hagi assolit el nivell B2 (usuari independent avançat).

ACCIONS DE SEGUIMENT DE L’ALUMNAT
ACCIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ
Elaboració del full de seguiment individual. Tutor/a aula d’acollida. Mentre l’alumne/a sigui a l’aula d’acollida. Pla individualitzat: full de seguiment individual (annex 07)
Tutor/a aula ordinària Quan l’alumne s’hagi incorporat a l’aula ordinària.
Proposta d’incorporació progressiva de l’alumnat a l’aula ordinària. Tutor/a aula d’acollida. Tutor/a aula ordinària Junta d’avaluació trimestral. Pla individualitzat: seguiment i avaluació del PI (annex 07)
Adaptació dels materials i de l’avaluació. Departaments didàctics Fins que l’alumnat ho necessiti. Programacions didàctiques
Sortida de l’aula d’acollida. Tutor/a aula d’acollida. En assolir el nivell A2 de llengua. Prova de nivell A2 (annex 09).
Finalització del període d’adaptació lingüística. Departament de llengua catalana En assolir el nivell B2 de llengua.  
Desar el fullde seguiment individual a l’expedient de l’alumne/a. Tutor/a de l’aula ordinària En finalitzar el període d’adaptació lingüística. Pla individualitzat (annex 07)
Share