PAC: Introducció

PLA ANUAL DE CENTRE
IES FORT PIUS
(Codi Centre: 08040849)
CURS 2011-2012

1.- Introducció: Objectius i situació inicial.

Afavorir la integració de l’alumnat, millorar els resultats i mantenir el magnífic clima de convivència de la comunitat educativa són els tres objectius fonamentals que els òrgans de decisió del centre s’han fixat pel curs 2010-2011.

Atenent les instruccions del Departament d’Educació publicades en la Resolució de 29 de maig de 2009, cada centre educatiu ha d’establir dintre del marc del seu projecte educatiu , els objectius que han d’esdevenir objecte d’atenció prioritària, d’aquesta manera la programació anual de centre ha d’explicitar les actuacions que es duran a terme a cada curs escolar en relació a aquelles prioritats.

Dintre de les prioritats generals establertes pel Departament d’Educació, l’IES Fort Pius fa seus de forma explícita els següents aspecte que cal consolidar:

  1. L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.
  2. L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent, des d’un plantejament global de centre, les necessitats educatives dels alumnes .
  3. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les matèries dels cursos de l’ESO, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l’aprenentatge; les personals; i les específiques, centrades a conviure i habitar el món.
  4. L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge.
  5. La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques, plantejant l’aprovació d’un Projecte de Llengües estrangeres.
  6. La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  7. La integració en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura, Que implicarà l’aplicació d’un Pla General de Convivència
  8. La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. Com a part complementària d’un Pla General d’entorn.
  9. La coordinació entre el professorat de les diferents matèries d’un curs per tal de potenciar la transversalitat dels coneixements i fomentar àmbits de treball interdisciplinari.

Com a mitjans per aconseguir aquests objectius, l’IES Fort Pius disposa del Projecte Lingüístic i Interculturalitat, del Projecte Curricular, de les Normes de Funcionament i Convivència i del Reglament de Règim Interior que regulen el funcionament del centre. També, acollint-se a la convocatòria feta pel Departament d’Educació, el centre ha completat i superat positivament un Pla triennal de Millora pel període 2006-2009 i ara ha endegat el procés que és clourà amb a l’aprovació d’un nou Pla Estratègic i amb la signatura d’un PAC pel període 2010-2014.

Els objectius i compromisos que ens plantegem pel curs actual són, entre altres, els següents:

OBJECTIUS

RECURSOS

1. Regular tots els aspectes que permetin garantir l’acompanyament educatiu dels processos identitaris i d’integració escolar i social de tot l’alumnat.

Actualització,redacció i aprovació del PAT per part del Consell Escolar del centre del qual en garantirem la progressiva i millor aplicació.

2. Oferir una resposta educativa adequada en la línia de garantir la igualtat d’oportunitats en la consecució de l’èxit escolar i de millora de l’organització de l’Aula d’Acollida

Aplicació del Pla d’Acollida aprovat per claustre i Consell Escolar del protocol específic per l’alumnat nouvingut per part del coordinador lingüístic i de cohesió social i dotació de millors recursos a les dues aules d’acollida.

3. Afavorir la convivència i mediació dintre de les Normes de Convivència i del règim disciplinari.

Posada en funcionament del Servei de Mediació amb el reforç del Coordinador de Mediació.

4. Millorar dels recursos de les eines TIC

Ampliació i dotació de les aules d’informàtica del centre i dels mitjans audiovisuals. Fer un curset oficial d’ús de les TIC i recursos informàtics i en xarxa.

5. Consolidar les relacions amb les escoles de primària de l’entorn per tal de fomentar la futura incorporació dels alumnes a I’institut.

Col.laboracions i intercanvi d’experiències entre els CEIP i l’institut. Programació d’activitats conjuntes de caire científic, musical i esportiu que ja es començaran a dur a terme el primer trimestre.

6. Implantar de la nova ordenació de la LOE i la LEC.

Adequació del PCC a la nova llei. Creació d’una comissió de revisió i nova redacció del PCC i el RRI.

7,- Aconseguir la regularització de la piràmide de grups de l’Institut: 333322 més un grup de Diversificació curricular a primer cicle i un AO al segon.

Ja s’està aplicant un programa especial de tractament de la diversitat, amb un assessorament del Centre de Recursos.

8.- Optimitzar l’ús dels nous espais de l’institut, tant per part de la comunitat educativa com de les entitats de l’entorn.

Catalogació informàtica de la biblioteca, convenis d’utilització de les dependències per les institucions del barri. CEIP Fort Pienc, Centre Cívic, Basquet Sirius, Programa Temps de Barri.

Entenem que l’aprovació del PAC pot determinar d’una manera molt favorable el futur a mitjà i llarg termini del nostre Centre. Aquesta Direcció voldria que es fes tot el que fos possible per tal d’aconseguir els objectius que va defensar en el seu projecte de direcció: Mantenir i conrear el clima de convivència i col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa, impulsar la millora permanent, optimitzar el tractament de la diversitat, modernitzar els recursos tècnics, metodològics i posar en marxa el conjunt de noves instal·lacions, aprofundir en el tracte no discriminatori i la real igualtat de drets entre els gèneres i PREPARAR EL CENTRE PEL CANVI GENERACIONAL QUE HAURÀ D’EXPERIMENTAR ELS PROPERS CURSOS

Durant el curs el centre serà sotmès a una Avaluació Global Diagnostica (AGD) que ens permetrà detectar d’una manera exacta el conjunt DAFO que hauríem de considerar com a definidor del context general en que ens trobem.

Share