Mostra de Recerca Jove de Barcelona

recerca joveLA REALITAT: LA COSA-EN-SI I LA SEVA REPRESENTACIÓ

Un treball de recerca seleccionat entre els 10 millors de Barcelona, diploma acreditatiu, publicació del treball i premiat amb un viatge a Tunísia.

IES Fort Pius

Districte Eixample

Curs 2008-2009

Autor Adrià San José Plana

Tutor Adolfo Silvan Martí

Matèria Filosofia, física i matemàtiques

Tipus de material elaborat Memòria del treball

Idea inicial

Volia preguntar-me: què es real? Sabia que l’amplitud del tema sobrepassava de llarg l’extensió d’un treball de recerca de batxillerat, per tant, vaig delimitar clarament el que estudiaria. L’objectiu que em plantejava era investigar sobre la concepció de la realitat en tres disciplines: filosofia, ciència i religió; i tractar sobre la possible relació d’aquesta amb nosaltres.

El procés d’elaboració

He consultat els llibres als quals faig al·lusió a la bibliografia. La metodologia fou la típica en un treball d’humanitats: llegir, entendre i explicar amb les teves paraules allò que t’ha semblat important per al treball.

Primer de tot, vaig informar-me sobre les concepcions de la realitat que havien proposat alguns filòsofs. En la primera etapa de la recerca vaig fer l’apartat “L’essència de la realitat”. Tot seguit, vaig prosseguir amb “La relació de la realitat amb nosaltres”, tot explorant el paper de la consciència i el llenguatge en la idea que es forma el subjecte humà del món. Finalment, vaig escriure la irrealitat i el no-res, les conclusions i els annexos.

Conclusions

El tema de l’estudi de la realitat és massa ampli per poder-ne extreure una visió completa en un treball d’aquestes dimensions. Com mes m’he anat endinsant en la recerca, més m’he adonat de la insuficiència d’aquesta per poder abastar els aspectes bàsics que s’han tractat en la historia del pensament sobre la realitat. Si més no, considero que es un projecte amb el qual he treballat molt i al qual m’he dedicat amb il·lusió. L’amplitud del tema no es un motiu de desànim sinó que m’encoratja a seguir explorant en aquest àmbit. La recerca feta no es menyspreable; si be no descobriria res de nou a un entès en la matèria, a mi m’ha permès iniciar-me en l’estudi de la realitat, conèixer explicacions brillants de l’essència del món i reflexionar sobre el paper del llenguatge i de la consciència en la percepció que es forma el subjecte humà de la realitat.

Extreure conclusions en un treball com aquest crec que és més abstracte i complicat que no en un treball que segueixi el mètode científic. Aquí tota conclusió es subjectiva, ja que els resultats d’aquesta recerca no son en cap cas tangibles ni objectius. Concloc que finalitzo aquest treball satisfet, certament coneixent més sobre les concepcions de l’essència de la realitat que hi ha hagut al llarg de la historia, però en el fons coneixent el mateix sobre la cosa-en-si: no-res.

PARC AGRARI PERIURBÀ: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Un treball de recerca seleccionat entre els 28 millors de Barcelona, diploma acreditatiu i publicació del treball.

IES Fort Pius

Districte Eixample

Curs 2008-2009

Autora Gemma Bladé Ripollès

Tutor Joan Sabidó Foguet

Matèria Biologia

Tipus de material elaborat Memòria del Treball i presentació en PowerPoint

Idea inicial

Per plantejar aquest treball de recerca vaig partir d’aquestes qüestions bàsiques:

  • Es prou conegut el cultiu periurbà?
  • Val la pena tenir un Parc Agrari en una zona metropolitana gran com Barcelona?
  • Ha canviat la visió que es té dels pagesos i del treball al camp?

L’objectiu final és el de conscienciar i ser una eina de divulgació per donar a conèixer l’espai agrícola que envolta la ciutat. Es podria resumir amb el lema “Si es coneix, s’estima; i, si s’estima, es defensa i es protegeix”.

El procés d’elaboració

Per donar resposta a les qüestions plantejades, la realització d’aquest treball s’ha dividit en dues parts: una de bibliogràfica i una altra de pràctica.

La primera part s’ha estructurat seguint un ordre cronològic, per poder-ne estudiar l’evolució. Primer de tot, s’ha fet una recerca d’informació sobre la historia agrícola de la comarca del Baix Llobregat i, després, mes en concret la de Sant Boi. Per fer-ho s’ha consultat l’arxiu històric d’aquest poble. Seguidament s’ha dividit el Baix Llobregat segons la zona geogràfica que ocupa i s’ha descrit l’agricultura que predomina a cada zona. També s’ha explicat la característica principal que presenten els cultius del Baix Llobregat, que son cultius periurbans, a la perifèria de zones urbanes i s’ha parlat del Parc Agrari del Baix Llobregat, que es l’òrgan que vetlla per la protecció d’aquesta zona agrícola, com va sorgir, quines són les seves intencions i en què està treballant actualment.

Pel que fa a la part pràctica, és el treball de camp que s’ha realitzat per poder respondre millor les preguntes plante­jades. Aquest ha consistit a realitzar una enquesta a 65 persones de diferent edat, sexe i àmbit, per tal de conèixer què saben i pensen de l’agricultura del Baix Llobregat i, amb això, poder treure’n unes conclusions. Per altra banda, també s’ha fet una entrevista a la cap de la Unitat d’Anàlisi i Gestió d’Espais Naturals, per saber mes del Pare Agrari. Finalment, s’ha acabat el treball amb una entrevista evolutiva, es a dir, una entrevista a tres generacions diferents d’una mateixa família de pagesos per veure el canvi de mentalitat que hi ha hagut en pocs anys.

Conclusions

El coneixement que es té sobre el cultiu periurbà i el Parc Agrari és molt escàs. Per tot això, s’ha de donar més a conèixer: recorreguts amb bicicleta, agroturisme, caminades, exposicions i cursos, tallers d’educació ambiental.

En general, s’opina que tenir un Parc Agrari a la vora de Barcelona és un avantatge, ja que serveix per a zona d’esbarjo per a la ciutadania, millora la qualitat de vida de l’entorn, frena la densitat de població i actua com a pulmó verd, a més de protegir l’agricultura

Share