Informació general per a alumnes de batxillerat

Benvolguda família,

a l’inici d’un nou curs escolar, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre, us volem donar la benvinguda. En aquest moments comença una nova etapa en l’educació dels vostres fills i filles en el marc de l’ensenyament post-obligatori, que tots plegats, vosaltres com a pares i nosaltres com a docents, volem que sigui millor i més profitosa que la del curs anterior.

En aquesta tasca educativa vosaltres hi teniu un paper fonamental i, per aquesta raó, també us demanem tota la col·laboració possible des de l’àmbit familiar. En el batxillerat és fonamental el treball i l’esforç diaris i és convenient que estigueu atents a la feina que hauran de fer els vostres fills i filles i seguiu de forma propera els seus progressos. Cada vegada es parla més de la formació com una clau de futur personal i de país: nosaltres hi estem absolutament d’acord i entre tots hem de contribuir al progrés personal i intel·lectual dels vostres fills i filles.

Aquest curs es mantenen a primer i segon de batxillerat els itineraris previstos dins de cadascuna d eles modalitats. És molt important que els alumnes tinguin present la importància en la qualificació final del batxillerat de totes les matèries i especialment del treball de recerca. Els alumnes no només han d’aprovar sinó que han d’anar decidint quina orientació volen donar a la seva formació futura.

Per tot això hem de procurar mantenir el contacte amb vosaltres, per tal de tenir-vos al dia de les activitats docents i d’altres tipus que desenvolupem amb els vostres fills i filles i també dels seus progressos formatius i personals. D’altra banda, si consulteu la pàgina web del centre podreu trobar les informacions bàsiques referents a l’institut. Us demanem que feu ús de la intranet que durant aquest curs ja ha de tenir un funcionament òptim.

Estem a la vostra disposició per tal de poder respondre els vostres dubtes i altres qüestions que ens proposeu.

Ben cordialment,

Adolfo Silván

Director

Barcelona, 7 de juliol de 2011

EQUIP DIRECTIU

Per veure la composició de l’Equip Directiu del Centre aneu a Equip-organigrama
Tots els membres de l’Equip Directiu disposen d’un horari d’atenció als pares dels alumnes publicat al tauler d’anuncis oficials. Cal concertar-ne prèviament per telèfon la visita.

CALENDARI ESCOLAR

Si voleu consultar el Calendari escolar del Curs 2011-2012 aneu a Calendaris

EQUIP DOCENT I AVALUACIONS

 • En  aquest curs  2011-2012,  hi haurà  quatre  grups de 1r d’ESO, tres de 2n d’ESO amb un grup més a les matèries instrumentals, tres de 3r d’ESO , tres de 4t d’ESO i una Aula Oberta de segon cicle. Els Equips Docents en els diferents nivells estan formats per uns 10 professors i els coordinadors corresponents.
 • Tots els professors i els tutors de grup atendran les visites dels pares dels alumnes. Aquesta visita, cal concertar-la prèviament  a través de l’agenda de l’alumne/a, de un correu a través de la Intranet  o bé trucant per telèfon. El tutor podrà sol·licitar entrevista amb els pares i també podrà informar per escrit a través de l’agenda de l’alumne, un mail o a l’apartat d’observacions del butlletí de qualificacions. És molt important, sobre tot a primer i segon que la comunicació entre famílies i tutors sigui permanent. Els professors acompanyen els alumnes en el seu procés d’aprenentatge i les famílies és important que esteu atentes al dia a dia del treball escolar.
 • Al llarg del curs es faran  tres avaluacions, segons el calendari adjunt que us fem arribar. Les qualificacions de les matèries corresponents es notificaran per escrit. L’alumne/a les haurà de retornar degudament signades pels seus pares. A l’espai intranet dels vostres fills podreu trobar tota la informació relativa a la vida escolar, les proves i treballs convocades, les qualificacions i la seva integració i comportament.
 • Al llarg del mes de setembre  es realitzaran, reunions generals de pares i mares de cada nivell amb el tutor de classe corresponent. De tota manera, per qualsevol dubte o preocupació que tingueu, el Director del centre segueix la política de rebre a les famílies d’una manera immediata.
 • El Centre notificarà les faltes d’assistència dels alumnes mitjançant missatges SMS, a primeres hores del matí en què es produeixi  l’esmentada absència. Quan l’absència pugui ser prevista, és preferible que els pares n’informin prèviament al centre. Aquest servei requereix d’una feina complexa i es poden produir petits errors. Els demanem la seva comprensió i            que ens ho facin saber quan detectin qualsevol incidència.
 • La justificació de les faltes d’assistència dels alumnes hauran de fer-la els pares o tutors, utilitzant l’intranet del centre. També disposarem d’un full imprès a l’efecte, que l’alumne/a haurà de mostrar al seu professor-tutor a i als diferents professors implicats. Les faltes d’assistència a classe injustificades seran notificades com a mínim, per escrit, un cop al mes. És absolutament necessari exigir a l’alumne/a puntualitat i assistència a classe.
 • Per motius legals, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen Assegurança Escolar Obligatòria. El Centre ha contractat una pòlissa amb una mútua privada per atendre totes les incidències o accidents que es puguin produir durant les activitats escolars.

EXTRACTE DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

Per tal d’assegurar la bona convivència al centre entre alumnat, professorat, personal no docent i famílies, caldrà, a més de la pràctica habitual de diàleg, seguir unes normes que es deriven del  Reglament de Règim Interior del centre i dels Decrets 266/1997 i 221/2006 del Departament d’Educació sobre drets i deures dels alumnes.

El professorat vetllarà perquè hi hagi un clima de treball adequat i aplicarà la disciplina necessària perquè es compleixin aquestes normes de convivència.

L’HORARI per a l’alumnat de l’ESO és, al matí, de les 8,30 h a les 14,00 h, (excepte dimecres a les 13 h) i a la tarda (excepte dimecres i divendres), de 15,30 h a 17,30 h.

L’ESBARJO DEL MATÍ es fa de les 11,30 h a les 12,00 h. al pati principal de l’institut, a la planta baixa.  Aquest curs el centre disposarà de servei de cafeteria durant el temps d’esbarjo.

EL TIMBRE sonarà una sola vegada per marcar l’hora d’inici de les classes. La porta de l’Institut s’obrirà, al matí, a les 8,20 h i es tancarà a les 8,35. Els alumnes que arribin més tard d’aquesta hora hauran d’anotar el seu nom al full de control i seguiran les instruccions del professor de guàrdia. La no assistència a classe per falta de puntualitat es comptabilitzarà com a falta d’assistència.

EN LES ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE cal mantenir un comportament correcte i donar una imatge adequada del centre. El que pugui succeir als voltants de l’edifici també és d’incumbència del centre i se’n poden demanar responsabilitats. L’ús de bicicletes, monopatins o patinets ens planteja seriosos problemes: aparcament de les bicicletes al carrer i amuntegament de monopatins i patinets a les aules. Si l’ús de monopatins i patinets sobrepassés uns límits raonables el centre prendrà les mesures oportunes. Demanem, doncs, als alumnes que  volen utilitzar aquests mitjans de transport siguin especialment curosos dins el recinte escolar per evitar cops, accidents, etc…

LES FALTES D’ASSISTÈNCIA a classe cal que siguin degudament justificades. Aquesta justificació es farà mitjançant un correu enviat al tutor/a via Intranet. A més a més l’alumne/a ha d’ensenyar la justificació escrita (els conserges en facilitaran els impresos) i signada pels pares o tutor legal a cada professor/a i lliurar-la, finalment, al tutor/a del seu grup. Les faltes injustificades seran sancionades d’acord amb el Reglament de Règim Intern i poden ser objecte d’un expedient disciplinari. El Consell Escolar del centre va aprovar l’autorització dels alumnes del batxillerat de sortir del centre a l’hora de l’esbarjo i quan falta un professor/a.

EL RESPECTE ENVERS LES PERSONES que treballen al centre (professorat, conserges, administratius, personal de neteja i altres adults) s’ha de traduir en la utilització d’un llenguatge correcte i en el seguiment de les seves indicacions.

 • Si per algun motiu s’ha d’entrar en una aula, en un departament, a la sala de professors o en un despatx, cal trucar a la porta i esperar el permís corresponent.
 • Pels passadissos i escales els alumnes han de parlar amb un to de veu discret i no poden desplaçar-se corrent.
 • Si es ve al centre amb bicicleta, cal deixar-la al lloc reservat i recollir-la quan sigui el moment sense molestar ningú.
 • Per respecte a la salut de tothom, i en compliment de la normativa de la Generalitat de Catalunya,  NO ES POT FUMAR en tot el recinte de l’Institut ni al voltants d’aquest ( 100 metres).
 • No es permet menjar pipes en tot l’Institut, ni xiclets o altres llaminadures dintre de les aules, la biblioteca o el menjador.
 • No es poden connectar ni manipular MP3, I-Pod ni telèfons mòbils en cap moment. L’incompliment d’aquesta norma serà sancionat immediatament. Si s’ha de fer servir esporàdicament, la família ho comunicarà al tutor/a.
 • Els ordinadors portàtils dels alumnes de Segon  i Tercer de l’ESO són propietat seva i han de vetllar-los i tenir-ne custodia contínuament. Quan surtin de la classe aaquesta quedarà tancada i els alumnes no se l’enduran a cap altres espai del centre . És recomanable incorporar-los a l’assegurança de la llar.

L’EXPULSIÓ DE CLASSE és una mesura extrema que s’adopta davant d’un problema greu de disciplina. Si algun alumne/a és expulsat de classe, caldrà que s’adreci a la Sala de professors i lliuri al professor/a de guàrdia el full que li haurà donat el professor/a que l’ha expulsat. El tutor consignarà la incidència en l’espai Intranet de l’alumne o alumna. També haurà de seguir les indicacions que se li donin i, l’endemà, haurà de retornar al Cap d’estudis el full d’expulsió amb la signatura dels pares o tutor legal. L’acumulació d’expulsions de classe serà degudament sancionada i podrà provocar l’inici d’un expedient disciplinari.

EL RESPECTE ENVERS EL MATERIAL DEL CENTRE es demostra mantenint les instal·lacions (aules, passadissos, patis, parets, sostres, taules, cadires…) netes i ben conservades. L’aula ha d’estar sense papers ni altres deixalles per terra. Cal utilitzar les papereres.

En cas d’algun desperfecte, caldrà avisar de seguida el professor o professora que es trobi més a prop o dir-ho directament al tutor o tutora o al conserge. Si s’ha fet intencionadament o ha estat fruit de la irresponsabilitat, caldrà abonar l’import de la reparació corresponent. Cada grup es farà càrrec dels desperfectes de l’aula que ocupi en el moment de l’incident a no ser que se’n facin responsables la persona o persones que l’han produït.

A la Biblioteca no es pot menjar, ni parlar en veu alta. Cal tenir cura de no fer malbé el material que s’utilitzi i de adreçar-se al responsable si es necessita ajuda.

Al Menjador, les treballadores vetllaran pel compliment de les normes. Els alumnes rebran un Decàleg de Normes que hauran de respectar. Cas que no ho facin, poden ser sancionats amb la pèrdua temporal o definitiva del Dret d’assistència al Menjador.

EN CAS D’URGÈNCIA MÈDICA cal avisar un professor o professora i seguir les seves indicacions. El professorat es posarà en contacte amb la família o acompanyarà l’alumne/a al centre mèdic. La família es farà responsable de l’alumne  que no es pugui reincorporar al centre de forma immediata.

Marc horari:

Distribució d’hores de classe setmanals de les diferents matèries

TAQUILLES

Per consultar la informació sobre el lloguer i normes d’utilització aneu a Taquilles

Share

Tags: