RRI.0

DOCUMENTS LEGALS DE REFERÈNCIA

  • LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
  • LEC, 12/2009 del 10 de juliol.
  • Llei d’Organització, procediment i règim jurídic de l’Educació, 13/1989 de 14 de desembre.
  • Decret de Direcció de Centres, 155/2010 de 2 de novembre.
  • Decret d’Autonomia de Centres, 102/23010 de 3 d’agost.
  • DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre Drets i Deures de l’Alumnat i Regulació de la Convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.
Share