RRI.6

VI.  INICI D’EXPEDIENT I FUNCIONS DE L’INSTRUCTOR

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.

1.   Correspon al Consell Escolar del Centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials, qualificades com a falta.

2.   El director del Centre és la persona competent per iniciar l’expedient per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

3.   La iniciació de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible no superior a deu dies des del coneixement dels fets.

4.   L’expedient haurà de contenir: el nom i cognoms de l’alumne, els fets imputats, la data en la qual es van realitzar els fets i el nomenament de l’instructor.

5.   La decisió d’inici de l’expedient s’haurà de notificar a l’instructor, a l’alumne i als seus pares o representants legals,  si és menor d’edat.

6.   Els alumnes i els seus pares o representants legals, si és menor d’edat, podran plantejar davant el director la recusació de l’instructor nomenat quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.

7.   En iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el director, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor i escoltada la Comissió de Convivència, pot adoptar com a  mesures provisionals el canvi provisional de grup o la suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes o a determinades activitats per un període màxim de cinc dies lectius. Aquestes mesures seran comunicades al Consell Escolar. El director pot revocar en qualsevol moment les mesures provisionals adoptades.

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per l’instructor, el director, escoltada la comissió de convivència, excepcionalment podrà ampliar el període màxim de la suspensió temporal fins a un màxim de quinze dies lectius, prèvia aprovació del Consell Escolar.

El tutor o la tutora lliurarà a l’alumne un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre.

Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

8.   L’instructor formularà la proposta de resolució de la següent manera: els fets imputats, les infraccions que aquests puguin constituir, la valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació, les sancions aplicables i l’especificació de la competència per dictar una resolució del Consell Escolar.

9.   L’instructor, abans de la redacció de la proposta, practicarà – en el termini de deu dies – el tràmit de vista i audiència.

10. El Consell Escolar del Centre dictarà resolució,  la qual haurà de contenir: els fets, els fonaments jurídics, el contingut de la sanció, l’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d’interposició.

11. La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d’un mes des de la data de l’inici de l’expedient, es notificarà a l’alumne i als seus pares o representants legals en el termini màxim de 10 dies.

12. Contra les resolucions del Consell Escolar es podrà interposar recurs d’alçada davant el Gerent del  Consorci d’Educació de Barcelona en el termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

13. En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores o sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna.

Circumstàncies atenuants i agreujants

  1. Seran considerades circumstàncies atenuants: reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta, no haver comès amb anterioritat faltes ni haver mostrat conductes contràries a la convivència en el centre, petició d’excuses i falta d’intencionalitat.
  2. Seran considerades circumstàncies agreujants : atemptar contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat educativa, causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior, premeditació i reiteració, i la col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

——

Aprovat pel Consell Escolar en data  27 octubre de 2011

Share