RRI.5

IV. RÈGIM DISCIPLINARI

La imposició als alumnes de les mesures correctores i les sancions que es preveu en aquest reglament haurà de ser proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar, les circumstàncies personals, familiars i socials i contribuir, en la mesura que sigui possible, al manteniment i millora del seu procés educatiu.

Les conductes irregulars, tant si són constitutives de faltes com si no ho són, seran comunicades als pares o tutors legals, si els alumnes són menors d’edat.

En cas que l’alumne o els seus pares o representants legals no estiguin d’acord amb les resolucions del Consell Escolar podran interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant la Delegada Territorial.

Les mesures correctores o sancions s’aplicaran en els casos següents:

1)  Conductes contràries a les normes de convivència del centre (que no són qualificades com a falta).

2)  Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta.

1. Conductes contràries a les normes de convivència del Centre:

1.1.  Les faltes no justificades de puntualitat. Seran objecte de diferents mesures correctores aquells alumnes que hagin acumulat 6 o més faltes de puntualitat no justificades.

1.2.  Les faltes no justificades d’assistència a classe: seran objecte de diferents mesures correctores aquells alumnes que hagin acumulat 12 o més faltes d’assistència no justificades.

1.3.  Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.

1.4.  Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

1.5.  Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra  membres de la comunitat educativa.

1.6.  El deteriorament, causat intencionadament, del material o de les dependències del Centre.

1.7.  Qualsevol  incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar que no constitueixi falta segons l’apartat 3 d’aquest Règim Disciplinari.

2. Mesures correctores:

2.1.  Amonestació oral.

2.2.  Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del Centre.

2.3.  Privació del temps d’esbarjo.

2.4.  Amonestació escrita per part del tutor de l’alumne, el cap d’estudis o el director del Centre. Si l’alumne és menor d’edat, caldrà que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació, la qual constarà a l’arxiu de prefectura d’estudis.

2.5.  Realització de tasques educadores per l’alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar més de dues setmanes.

2.6.  Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre per un període màxim d’un mes.

2.7.  Canvi de grup de  l’alumne per un període màxim de quinze dies.

2.8.  Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne  haurà de romandre al Centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

2.9.  Quant a les conductes contràries a les normes de convivència enunciades en els apartats anteriors 1.1, 1.2 i 1.7, les mesures correctores s’estableixen de la forma següent:

  • Per cada 4 faltes no justificades de puntualitat, realització de tasques educatives en horari no lectiu.
  • Per cada 12 faltes no justificades de puntualitat, amonestació escrita segons la mesura anterior 2.4 i realització de tasques educatives en horari de tarda no lectiva.
  • Per 12 faltes no justificades d’assistència o 3 expulsions de classe, amonestació escrita segons la mesura anterior 2.4.
  • Per 20 faltes no justificades d’assistència, una segona amonestació escrita i per 30 faltes no justificades, un tercer advertiment i inici de la instrucció d’un expedient disciplinari.
  • Per 6 expulsions de classe correspon un segon advertiment escrit i un dia de privació del dret d’assistència i per 9 expulsions, la tercera amonestació escrita i dos dies de privació del dret d’assistència. A més s’iniciarà  la instrucció d’un expedient disciplinari. Durant aquests dies la custòdia dels alumnes anirà, previ acord, a càrrec dels seus pares o tutors legals.

Observacions:

a. La imposició de les mesures correctores previstes als apartats 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 hauran de ser comunicades per escrit, de forma que en quedi constància als pares o representants legals de l’alumne, en el cas que aquest sigui menor d’edat.
b. Qualsevol professor del Centre, escoltat l’alumne, pot aplicar les mesures correctores 2.1, 2.2 i 2.3
c. El tutor/a, el cap d’estudis o el director del Centre, escoltat l’alumne/a, podran aplicar les mesures correctores, quan es donin les circumstàncies previstes a l’apartat 2.4
d. El director del Centre i, per delegació d’aquest, el cap d’estudis, un cop escoltat l’alumne, el tutor o la tutora del curs i la comissió de convivència, podran aplicar les mesures correctores previstes als apartats 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9.
e. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, a excepció de les previstes als apartats 2.1, 2.2 i 2.3, amb una explicació de la conducta de l’alumne que l’ha motivada.

3. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre, i qualificades com a falta:

3.1.  Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofensa contra membres de la comunitat educativa que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l’apartat 2 del règim disciplinari.

3.2.  L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

3.3.  La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

3.4.  El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

3.5.   Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

3.6.   Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del Centre.

3.7.   La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el Centre. En tot cas s’entén per reiteració haver rebut tres advertiments per conductes contràries a les normes de  convivència, en particular quan l’alumne hagi acumulat més de 9 expulsions de classe i/o més de 30 faltes d’assistència no justificades.

4. Sancions:

4.1.  Realització de tasques educadores per l’alumne en horari no lectiu i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes.

4.2.   Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre durant un període que no podrà ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

4.3.   Canvi de grup o classe de l’alumne.

4.4.   Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics fora del centre, en el supòsit de suspensió del dret d’assistència al centre.  El tutor o la tutora lliurarà a l’alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre. Cas que l’alumne, després de rebre aquesta sanció reincideixi en el seu comportament, li serà obert un expedient disciplinari que es podria resoldre amb una sanció de fins a tres mesos del dret d’assistència a classe.

4.5.   Inhabilitació per  cursar estudis al Centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

4.6.   Inhabilitació definitiva per  cursar estudis al Centre en el qual s’ha comès la falta.

Quan s’imposin les sancions previstes en els apartats 4.4, 4.5 i 4.6 de l’apartat anterior, el Consell Escolar, a petició de l’alumne, podrà aixecar la sanció, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud.

Share