RRI.4

IV. NORMES DE CONVIVÈNCIA

 1. L’assistència i la puntualitat a classe i a les activitats escolars són obligatòries.
 2. L’horari general del centre, amb les seqüències horàries d’entrada d’alumnes corresponents, és aprovat pel Consell Escolar. La porta de l’institut romandrà tancada durant les hores de classe. A primera hora del matí i de la tarda i després de l’esbarjo, la porta es tancarà cinc minuts després de l’hora d’inici de la classe. Si els alumnes arriben quan la porta ja és tancada, hauran d’apuntar el seu nom al full de control de puntualitat i serà el professorat de guàrdia que tindrà la discreció de permetre l’accés a les aules en determinades circumstàncies. En altres casos, els alumnes romandran a l’espai de davant la sala de professors o a l’espai que els indiqui el professorat de guàrdia. La no assistència a classe per falta de puntualitat es comptabilitzarà com a falta d’assistència.
 3. Els alumnes o, quan aquests siguin menors d’edat, els seus pares o representants legals justificaran per escrit les seves faltes d’assistència tan aviat com es reintegrin a les classes. Les justificacions escrites seran lliurades al tutor o a la tutora corresponent després de ser mostrades a cada professor.  El professor, a la vista de les explicacions aportades, decidirà si els motius en justifiquen l’absència. La justificació també es podrà fer mitjançant un missatge a traves de la Intranet del Centre.
 4. En cas d’absència d’un professor, els alumnes romandran a l’aula que tinguin assignada en el seu horari a l’espera del professorat de guàrdia i seguiran les instruccions que aquest els doni.
 5. Els alumnes  no poden sortir del Centre durant l’horari escolar. A l’hora de l’esbarjo, els alumnes dels grups que el Consell Escolar determini podran sortir del centre prèvia autorització per escrit dels pares o tutors legals a l’inici del curs. En el cas dels alumnes d’ensenyament postobligatori també podran fer-ho en cas d’absència del professor en les últimes hores del matí i de la tarda, i sempre que el professorat de guàrdia així ho decideixi.
 6. El professor és responsable del seu grup tota l’hora de classe  (també en els exàmens).  Els alumnes, per tant, no sortiran de l’aula fins que soni el timbre.
 7. Cada professor controlarà l’assistència dels alumnes a la seva assignatura i periòdicament (un cop al mes com a mínim) comunicarà al tutor o a la tutora les incidències produïdes. Els tutors comunicaran als pares o responsables legals dels alumnes la relació de faltes d’assistència o puntualitat injustificades (a partir de la 3a falta injustificada). La comunicació es farà telefònicament, en nota escrita, o mitjançant un avís a la Intranet.
 8. A l’hora d’esbarjo els alumnes no es poden quedar a les aules de classe ni als passadissos de les plantes 1, 2 i 3 del Centre. El professorat de guàrdia vetllarà pel compliment d’aquesta norma.
 9. S’ha de mantenir l’ordre, les condicions d’higiene i la conservació dels mobles, material i instal·lacions del Centre. Els desperfectes que es produeixin seran comunicats al tutor o a la tutora, al cap d’estudis o a la secretària  per qualsevol membre de la comunitat educativa.
 10. No es poden consumir begudes alcohòliques en cap lloc del Centre. No es pot fumar dins el recinte de l’institut ni als voltants.
 11. En cas que un alumne hagi d’utilitzar l’ascensor, sempre ho farà acompanyat d’un adult.
 12. S’han de mantenir els principis de convivència, de respecte entre les persones i de respecte als drets dels membres de la comunitat educativa. Qualsevol acte contra aquests principis serà comunicat al tutors dels alumnes implicats i al cap d’estudis.
 13. En cas d’accident d’un alumne, el professorat de guàrdia avisarà els pares i, si no els localitza o en cas d’urgència, l’acompanyarà  al Centre Mèdic.
 14. Els alumnes hauran de tractar amb el seu tutor o amb la seva tutora els problemes que se’ls puguin presentar. Si el problema fa referència a un professor, hauran de tractar-lo en primer lloc amb ell o amb ella, i en segona instància amb el tutor o amb la tutora que, si ho creu convenient, els adreçarà al cap d’estudis o al o a la cap de departament o seminari.
 15. Els professors hauran de tractar amb el grup d’alumnes i el tutor o la tutora els problemes que es puguin presentar. Si el problema fa referència a un alumne concret, hauran de tractar-lo en primer lloc amb ell i, en segona instància, amb el tutor o la tutora. En tots dos casos, els tutors o els professors, si ho creuen convenient, n’informaran la Prefectura d’Estudis i els pares o tutors.
 16. Quan un professor hagi expulsat un alumne de classe, aquest, acompanyat d’un company d’aula,  haurà d’anar a la Sala de Professors i lliurar al professorat de guàrdia el volant que li haurà donat el professor que l’ha expulsat, també haurà de seguir les indicacions que li doni. El següent dia de classe l’alumne/a haurà de lliurar el full d’expulsió amb la signatura dels pares o tutors legals al professor de guàrdia de primera hora del matí el qual la deixarà , grapada amb l’original, a la carpeta de la sala de professors.
 17. En els ensenyaments postobligatoris, la no assistència a classe dels alumnes, motivada per raons generals i comunicades prèviament pel Consell de Delegats (el que en altres àmbits socials es coneix com a dret de vaga) no serà objecte de mesures correctores, si es compleixen les següents condicions:
  • Que s’hagi fet una votació secreta prèvia i un recompte de vots en cada grup d’alumnes, amb la presència d’un professor.
  • Que s’hagi fet un recompte general.
  • Que hagi participat en la votació més de la meitat de l’alumnat.
  • Que s’hagi comunicat a la direcció del centre amb una antelació mínima de 48 hores.
 18. El Centre garantirà el dret a romandre en el centre degudament atesos als qui no desitgin secundar la no assistència a classe per raons generals i comunicades prèviament. Aquesta atenció pot suposar, fins i tot, la progressió en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 19. El Centre vetllarà perquè s’estableixi un horari de reunions dels representants de l’alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets.
 20. El centre vetllarà per que la mediació sigui una eina important en la gestió i resolució de conflictes.
Share