Reglament de Règim Intern

( Normes d’Organització i Funcionament del Centre –NOFC– )

Continguts:

DOCUMENTS LEGALS DE REFERÈNCIA

I. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 1. Òrgans unipersonals de govern
 2. Òrgans col·legiats de govern
 3. Òrgans de coordinació
 4. Representació de l’Alumnat

II. NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. Assistència i puntualitat del professorat
 2. Assistència i puntualitat de l’Alumnat
 3. Expulsions de classe
 4. Guàrdies
 5. Esbarjos
 6. Normes de menjador
 7. Altres aspectes

III. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

IV. NORMES DE CONVIVÈNCIA

V. RÈGIM DISCIPLINARI

 1. Conductes contràries a les normes de convivència del Centre
 2. Mesures correctores
 3. Mesures greument perjudicials per a la convivència en el Centre i qualificades com a falta
 4. Sancions

VI. INICI D’EXPEDIENT I FUNCIONS DE L’INSTRUCTOR

Share