PLA ACCIÓ TUTORIAL

P A T

IES FORT PIUS.  PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

Aquest pla d’acció tutorial de l’IES Fort Pius s’ha redactat tenint en compte la Resolució de 11 de juliol de 2007 sobre organització i funcionament dels centres públics de educació secundària. En aquest sentit s’entén que, en el marc de l’ensenyament secundari, l’acció tutorial, forma part del conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat, amb l’objectiu d’orientar-lo per tal d’aconseguir la seva autonomia i ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables.  L’acció tutorial, per tant, comporta una orientació personalitzada que parteix del coneixement de l’alumne, de les seves característiques personals i dels requeriments dels entorns,  als quals l’alumne ha de respondre en cada moment del seu procés educatiu.

El PAT ha de garantir la coordinació del professorat que hi intervé, ha de fomentar la implicació de les famílies i ha d’afavorir la integració escolar i social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. La programació de l’acció tutorial s’ha de fer d’acord amb les línies establertes en el projecte educatiu de centre i aprovada pèl Claustre i el Consell Escolar. Per tot això l’acció tutorial ha de ser exercida, de manera compartida, pel conjunt del professorat que intervé en un grup d’alumnes i no pot quedar limitada únicament  al professorat  que té encomanades les funcions de tutoria d’un grup-classe.

La coordinació dels tutors i tutores ha de concretar el desenvolupament del PAT, fer-ne el seguiment i avaluar les activitats que es duguin a terme en els següents aspectes:

 • Orientació personal, acadèmica i professional de l’alumne.
 • Dinamització del grup-classe
 • Coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.
 • Comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat.

Tant a l’ESO com al batxillerat el centre ha de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades al seus interessis i aptituds, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents.  En el marc de l’acció tutorial s’han de planificar accions que donin resposta a aquests  objectius.

ORGANITZACIÓ TUTORIAL

A l’ESO i al batxillerat cada grup-classe està vinculat a un dels membres del seu professorat que serà el seu tutor o tutora de grup. El professor tutor/a de grup és el responsable de garantir que la proposta educativa de l’institut,  arribi a cada un dels alumnes del grup.


Les funcions del tutor/a.

L’exercici de l’acció tutorial  comporta que el tutor/a estableixi una relació adient amb tot l’alumnat del grup-classe, amb el professorat de l’equip docent corresponent i amb les famílies de l’alumnat.

Les funcions del tutor/a, de forma general, consisteixen en:

Fer el seguiment global i individual dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb la intenció de descobrir les dificultats o necessitats especials per a cada alumne.

Articular les respostes educatives adequades i cercar els oportuns suports, amb l’ajuda de l’equip docent i de l’equip  psicopedagògic.

Orientar l’alumnat en l’elecció de les matèries optatives i orientació en la presa de decisions enfront de futurs estudis o sortides professionals.

Coordinar l’acció tutorial realitzada pel conjunt del professorat de l’equip docent corresponent.

Coordinar el procés d’avaluació de l’alumnat i de presa de decisions relatives a la promoció de l’alumnat d’un curs al següent, a partir dels acords adoptats per la Junta d’Avaluació.

Fomentar en el grup-classe el desenvolupament d’actituds participatives en el centre, la inserció en l’entorn socio-cultural i l’educació en valors.

Afavorir en l’alumnat l’autoestima personal i ajudar-lo en la superació dels fracassos en els processos d’aprenentatge o dificultats d’altre tipus.

Desenvolupar les activitats d’acció tutorial coordinades amb els  altres tutors/es del mateix nivell o cicle.

Contribuir a l’establiment de relacions entre els famílies i el centre, facilitant-ne la connexió.

Col•laborar i participar en l’elaboració i execució del pla d’acollida del nou alumnat de ESO i batxillerat.

Col•laborar en els processos d’escolarització, integració i atenció educativa a aquell alumnat que procedeix de diferents contextos socials i culturals, especialment en el cas d’alumnat nouvingut.

Establir, d’acord amb la coordinació pedagògica, d’ESO o de batxillerat,  la  relació necessària amb l’EAP del centre i, si cal, amb els Serveis Socials.

Organització de la tutoria.

Els tutors i tutores de l’ESO disposen de tres hores setmanals per a dur a terme l’acció tutorial. Dues d’elles tenen la consideració de lectives i estan destinades a la tutoria de grup i a la reunió setmanal de coordinació, la tercera hora té la consideració de complementària i es dedicarà a la preparació de tasques de seguiment dels alumnes i d’atenció a les famílies.

Les diferents activitats de tutoria s’han d’elaborar de forma coordinada dintre dels diferents nivells educatius i amb el vist-i-plau de l’equip directiu. Les funcions de coordinació recauran en la coordinació Pedagògica i en les Coordinacions d’ESO i el batxillerat.

Àmbits de l’actuació del tutor o tutora.

L’exercici de les funcions assignades comporta l’establiment de relacions amb tots i cada un dels alumnes del grup-classe, amb el professorat que hi imparteix alguna matèria i amb les famílies de l’alumnat, per tant el àmbits d’actuació són:

1.3.1 Amb l’alumnat del grup.

Coneixement i seguiment del procés d’aprenentatge i del desenvolupament integral de cada alumne.

Integració de cada alumne en el sí del grup–classe amb la finalitat  d’aconseguir una interacció positiva amb els companys.

Promoció d’activitats col·lectives que afavoreixen la participació, l’educació en valors.

Mantenir de forma sistemàtica entrevistes amb cada un dels alumnes del grup, d’acord amb les decisions preses per coordinació  de les tutories.

Comunicació fluida amb el grup-classe de tots aquells aspectes que afectin al desenvolupament personal i educatiu dels alumnes.

1.3.2 Amb el professorat de l’equip docent corresponent.

Proporcionar informació sobre les característiques del grup i sobre la situació personal de cada un dels alumnes.

Coordinar l’acció tutorial docent del conjunt del professorat.

1.3.3 Amb la família de l’alumnat.

Comunicar a la família d’un alumne les circumstàncies que afectin el seu desenvolupament acadèmic i personal.

Trametre a les famílies els informes d’avaluació trimestrals de cada alumne juntament amb les observacions i orientacions acadèmiques i personals que la Junta d’Avaluació proposi.

Participar en la reunió general amb les famílies dels alumnes que es fa a l’inici del curs.

Utilitzar la Intranet com a eina de comunicació amb alumnes i famílies per les qüestions més particulars.

Organització de les actuacions del Tutor/a.

Actuacions en relació a la tutoria individual

Les actuacions que concreten l’atenció individualitzada a l’alumnat són:

 • Revisió dels informes de les escoles de procedència.
 • Revisió dels informes del tutor del curs anterior.
 • Creació i/o actualització de la fitxa de dades individuals.
 • Entrevista personal amb tots els alumnes de grup (mínim una per curs).
 • Entrevistes,  amb les famílies dels alumnes del grup  .
 • Confecció i actualització del registre d’entrevistes.
 • Informació individual respecte de les diferents sortides acadèmiques i professionals.
 • Assignació de les diferents matèries optatives i vetllar per la seva correcta distribució al llarg del curs.
 • Derivació, quan sigui necessària,  a l’EAP del centre.
 • Confecció la proposta de les adaptacions curriculars individuals recomanades pels professors o per l’EAP.
 • Inclusió en plans de seguiment individual.
 • Comunicació periòdica amb les famílies dels aspectes de cada alumne que incideixin en els seu procés d’escolarització  i aprenentatge.

Per a poder complir amb aquest objectius el tutor haurà de custodiar i organitzar un registre personal de cada alumne, que haurà de contenir:

Informes previs de primària o dels cursos anteriors de  l’ESO.

 • Dictamen o informe de l’EAP si és el cas.
 • Fitxa de dades personals de l’alumne.
 • Registre de les entrevistes individuals.
 • Resum dels controls d’incidències escolars.
 • Full de petició i d’assignació de crèdits variables o de matèries optatives.
 • Objectius en relació a la tutoria de grup
 • Els objectius de a la tutoria de grup són:
 • Orientar l’alumnat en l’elecció de les matèries optatives i orientació en la presa de decisions enfront de futurs estudis o sortides professionals
 • Fomentar en el grup-classe el desenvolupament d’actituds participatives en el centre Creació i/o actualització de la fitxa de dades individuals.
 • Fer el seguiment global i individual dels processos d’aprenentatge de l’alumnat
 • Conèixer cada alumne del grup.
 • Conèixer les programacions de cada una de les matèries.
 • Conèixer les diferents opcions educatives i professionals posteriors.
 • Facilitar la participació activa i responsable del alumnes del grup en les sessions de tutoria, sessions d’avaluació, elecció de delegats, consell escolar, …
 • Ajudar a cada alumne a planificar i portar a terme les tasques escolars de les matèries.
 • Col•laborar amb la resta de l’equip docent en l’adaptació del currículum d’aquell  alumnat que ho necessiti.

Sessions de tutoria amb el grup-classe.

Cada tutor/a, conjuntament amb els altres tutors del mateix nivell i amb la coordinació corresponent, ha de programar el crèdit de tutoria per al seu grup d’alumnes que desenvoluparà en una hora setmanal dedicada expressament a tal efecte. Els tutors de cada nivell decidiran i programaran, d’acord amb les coordinadors  la selecció  i seqüenciació  de continguts i activitats que es duran a terme amb el seu grup, en funció de les seves característiques. Aquest continguts han d’estar recollits en la programació general de tutoria.

La planificació de les activitats de tutoria, tant les de grup com les d’atenció individual, es farà de forma coordinada pels tutors i per la coordinació pedagògica de l’ESO o del batxillerat. Els temes que es treballaran prioritàriament són:

Pel que fa a l’organització del centre:

 • coneixement de les normes de funcionament, RRI i PCC.
 • Informacions de caràcter general del centre: festes, viatges, …
 • Elecció de delegats
 • Pel que fa a l’orientació escolar i professional
 • Informació del sistema educatiu.
 • Qüestionari d’interessos i aptituds en relació a les diferents àrees i les famílies professionals.
 • Orientació i assessorament en relació a l’elecció adequada dels estudis post-obligatoris.
 • Recerca de sortides, dintre dels programes de Garantia Social,  per l’alumnat que es prevegi que no assolirà una avaluació positiva a l’ESO o preinscripció per les proves d’accés a CFGM.
 • Pel que fa a l’orientació de salut
 • Participació en els programes elaborats per l’agència de salut de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Donar pautes de conductes saludables.
 • Pel que fa a d’altres objectius:
 • Activitats promogudes pel propi centre o per altres entitats que potenciïn la formació en valors i la cohesió de grup.

Al final de cada curs acadèmic els responsables de coordinació de les tutories lliuraran al Claustre i al Consell escolar una memòria i una valoració de les activitats realitzades al  llarg del curs.

L’orientació acadèmica i professional.

L’orientació és un procés inherent a l’acció educativa que s’inicia en començar l’escolaritat i es du a terme de forma sistemàtica al llarg de tota l’etapa de l’educació secundària. Per això cal assegurar-ne la coherència i continuïtat durant l’ESO i els estudis posteriors.

Durant el 4rt curs de l’ESO es treballarà, conjuntament amb l’assessorament de l’EAP i del Serveis d’Orientació escolar i laboral, l’orientació acadèmica i professional, tant pel que fa al batxillerat com per  cicles formatius i ensenyaments no reglats.

En ocasions l’orientació d’accés a cicles o a estudis no reglats caldrà fer-la a tercer d’ESO d’acord amb el tutor i amb el vist-i-plau de la família.

Els tutors de batxillerat, amb l’ajut del coordinador/a de batxillerat, hauran de posar a l’abast dels alumnes la informació corresponent a estudis de formació professional de grau superior, de la universitat i d’altres ensenyaments.


La relació amb les famílies.

La relació amb les famílies incideix positivament en l’acció tutorial. Millorar aquesta relació és una de les finalitats de l’acció tutorial que ha d’incloure entre d’altres, els següents aspectes:

Reunió amb les famílies a inici de curs per tal d’informar dels aspectes generals del centre i del curs. En aquesta reunió han de participar-hi els membres de l’equip directiu els coordinadors de nivell i el tutors i tutores de cada grup.

Comunicació a les famílies, per part del tutor/a de qualsevol fet que afecti els seus fills, especialment el control de faltes d’assistència, comunicació dels resultats acadèmics, rendiment escolar i integració en el grup-classe.

Convocar com a mínim una entrevista per a totes les famílies del grup-classe registrant els acords adoptats en vista de consultes posteriors.

AVALUACIÓ DEL PAT

El Pla d’Acció Tutorial del centre ha de ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar. A final de cada curs es farà una avaluació global del pla, del seu compliment, i de la seva concreció al llarg del curs, i s’informarà al Consell Escolar d’aquesta valoració, també es tindran en compte les valoracions i/o suggeriments fets per l’AMPA. A l’inici de cada curs, si convé, es revisaran els aspectes del PAT que es considerin necessaris.

L’alumnat haurà de destinar com a mínim una de les sessions de tutoria  a valorar el compliment del PAT de forma concreta en el seu grup-classe. A tal efecte les coordinacions pedagògica o de cicle elaboraran un qüestionari per tal de fer efectiva aquesta valoració i proposar els suggeriments pertinents.

Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar  el 13 de maig de 2008.

Share