CALENDARI DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

S’han convocat eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar i en la resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, s’estableix el calendari d’aquest procés electoral. El Consell Escolar és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació, seguiment i avaluació general de les activitats que es fan a l’institut. Pel que fa al Fort Pius el seu Reglament de Règim Intern estableix la següent composició de 19 membres:

 • El director, que el presideix.
 • La cap d’estudis.
 • La representant del personal d’administració i serveis.
 • La representant de l’Ajuntament de Barcelona
 • 7 representants dels professors elegits pel Claustre.
 • 3 representants de l’alumnat.
 • 3 representants del pares i mares de l’alumnat.
 • 1 representant de l’AMPA.
 • La secretària del centre,  que actua com a secretària del Consell, amb veu i sense vot.

La renovació de persones membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector del professorat, dels pares i mares i dels alumnes. En aquestes eleccions caldrà elegir 3 membres del professorat2 membres representants dels pares i mares i  1 membre de l’alumnat, que tindran la condició de membres electes per 4 anys.

Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, i tots els i les alumnes de l’institut poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar. El 3 de desembre es farà públic el cens provisional al tauler del vestíbul. És important que comproveu les vostres dades, i que en cas d’haver-hi errades, feu la reclamació a la secretaria de l’escola, dins del termini establert en el calendari.

 Us encoratgem a participar en aquest procés. Tothom que estigui interessat en presentar candidatura o bé desitgi més informació, pot posar-se en contacte amb l’equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l’actual Consell Escolar. Trobareu informació sobre les seves funcions, composició i funcionament al Reglament de Règim Intern del centre que teniu a la nostra pàgina web i també al web del Consorci d’Educació de Barcelona

CALENDARI

D’acord amb el calendari establert les dates a tenir en compte són les següents:

 • 19 de desembre: votació del sector del professorat.
 • 14 de gener: votacions del sector d’alumnes i de pares i mares d’alumnes.

Els alumnes i els pares i mares del centre poden presentar candidatures, com a molt tard, fins al 9 de gener.La constitució del nou consell escolar es farà el dimecres 23 de gener.

Share