DEPARTAMENT DE FILOSOFIA


PROFESSORS:

Manuel Valero Domenech i Adolfo Silván Martí.

MATÈRIES:

Filosofia i Ciutadania: S’imparteix a 1r curs de Batxillerat com a matèria comuna de dues hores setmanals.

Història de la Filosofia: S’imparteix a 2n curs de Batxillerat com a matèria comuna de tres hores setmanals.

Ètica: S’imparteix a 4t d’ESO com a matèria comuna durant una hora cada setmana.

Psicologia i SociologiaAquesta és una matèria optativa de batxillerat, de quatre hores setmanals. No és de modalitat.  Aquest curs no es podrà oferir per raons de disponibilitat horària del Seminari de Filosofia.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL DEPARTAMENT PEL CURS 2010/2011


LLIBRES DE TEXT: Per a totes les matèries de Filosofia es fan servir els llibres d’Editorial Santillana: “LA CASA DEL SABER”

Els pensadors que s’estudien a segon de batxillerat

Plató Descartes Hume

Sortides previstes pel curs 2010/2011

Share